תקנון מועדון הלקוחות של פנדה הום בע"מ  ("פנדה קלאב")

 

מועד השקת מועדון הלקוחות הינו:  05.07.2023

  1. כללי

         1.1   תנאי תקנון זה יחולו על חברי מועדון הלקוחות הרוכשים מוצרים של חברת פנדה הום בע"מ ח.פ 515781219, באמצעות אתר האינטרנט של פנדה בכתובת: www.pandazzz.co.il ("האתר").

      1.2 עלייך לקרוא מידי פעם תנאי תקנון זה הואיל ותנאים אלה יכולים להשתנות מעת לעת.

     1.3  צירופך למועדון הלקוחות הינו ללא תשלום ומתבצע עם רישומך באתר בעמוד ההרשמה. הצירוף חל הן על לקוח חדש והן על לקוח ותיק. באם אינך מעוניין להצטרף למועדון הלקוחות ו/או לצורך הסרתך ממועדון הלקוחות שלנו, בכל מועד שהוא, תוכל לפעול באחת מן הדרכים הבאות:

  • שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: support@pandazzz.com
  • באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.

               באם לאחר הסרתך תרצה לשוב ולהצטרף למועדון הלקוחות פנה לפנדה באמצעות שליחת מייל לכתובת הדואר האלקטרוני: support@pandazzz.com או באמצעות פניה ב"צור קשר" באתר.

     1.4   תקופת פעילות מועדון הלקוחות הינה בלתי קצובה. בכל מקרה של הפסקת פעילות מועדון הלקוחות דניה תמסור על כך הודעה מוקדמת, בהתאם להוראות הדין לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, לחברי מועדון הלקוחות ותאפשר להם לממש את הזכויות ו/או ההטבות בתקופת הפעילות.

1.5   הוראות התקנון הינן בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות, כמובן, לכל המינים. 

הצטרפות למועדון

1.1 החברות במועדון תתאפשר לכל אדם, תושב ישראל, שגילו 16 שנים ומעלה, בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה. קטינים שגילם 16 שנים ומעלה המבקשים להצטרף כחברים במועדון נדרשים קודם להצטרפותם לקבל את אישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לכך ולהוראות תקנון זה.1.2  בשלב זה החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום. אולם, החברה רשאית בכל עת לקבוע כי חברות במועדון תהיה כרוכה בתשלום דמי חברות במחיר ובתנאים שתקבע החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מתאימה לפי הוראת סעיף 22 להלן.

 

1.3  החברות במועדון, כמו גם ההטבות הניתנות מכוחה, הן אישיות ובלתי ניתנות להעברה. חברות כאמור תהיה לתקופה בלתי מוגבלת, אשר מתחילה עם קבלת מייל בדבר הצטרפות למועדון לכתובת המייל שנמסרה לחברה בעת ההרשמה.

 

1.4   במעמד ההצטרפות למועדון ייתכן שתתבקשו למסור לנו פרטים אישיים מזהים אודותיכם, לרבות שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. השימוש בפרטים אלה יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. דעו כי אינכם מחויבים על פי חוק למסור לנו מידע זה, אולם ללא מסירתו לא תוכלו להצטרף למועדון.

 

1.5 אם בחרתם למסור לנו פרטים כאמור ולהצטרף למועדון, אתם מחויבים למסור לנו פרטיםמלאים ומדויקים, וכן לעדכן אותנו בכל שינוי שיחול באיזה מן הפרטים שנמסרו בעת ההרשמה למועדון. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהם בשל אי-קבלת הודעה, הטבה, עדכון או דיוור אחר שמקום באי-עדכון פרטים כאמור.

ביטול החברות, הקפאתה או השהייתה

2.1   החברה תהא רשאית להשהות או לבטל את חברותו של כל חבר מועדון בשל, בין היתר, ביצוע כל מעשה או מחדל הנוגד הוראות כל דין, הסכם או תקנון זה, לרבות מסירת פרטים שגויים, שימוש לרעה בחברות במועדון, ביצוע התנהגות או מחדל פליליים, עידוד אלימות או גזענות או בכל מקרה אחר שתראה בו החברה עילה לביטול החברות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.1.1 במקרה של הקפאת חשבון, תהא רשאית החברה להשאיר את הקפאת החשבון לפרק זמן מוגבל בו תבחן האם להפשיר או לבטל את החשבון.

 

2.2   חבר מועדון רשאי לבטל בכל עת את חברותו במועדון באמצעות משלוח בקשה לביטול חברות במועדון באמצעות דוא"ל שכתובתו support@pandazzz.com; באמצעות הצ'ט בערוץ הוואטסאפ בטלפון 050-610-4651, באמצעות המסנג'ר של פייסבוק או באמצעות הצ'ט בעמוד האינסטגרם של בית העסק.

 

2.3   בכל מקרה של פקיעת החברות או ביטול החברות במועדון, בין אם על פי החלטה החברה ובין אם בכל דרך אחרת, לרבות לפי סעיפים 7-8 לעיל, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר כספי כלשהו של כל תשלום ששולם בקשר עם החברות במועדון (ככל ששולם כזה).

  1. חשבון נקודות וזכאות לנקודות זכות

    3.1  עם ההצטרפות למועדון, ייפתח לחבר המועדון "חשבון נקודות" במערכות החברה.

    3.2  בחשבון הנקודות יצבור חבר המועדון נקודות, בהתאם למפורט להלן, אשר יכולות לשמש אותו לרכישות עתידיות באתר האינטרנט. 1,000 נקודות שוות 50 ש"ח למימוש, 1,600 נקודות שוות 80 ש"ח למימוש, 2,200 נקודות שוות 110 ש"ח למימוש

בגין כל רכישה של מוצרי החברה באתר האינטרנט יזכה חבר המועדון בנקודות זכות, בכמות השווה לסכום הרכישה נטו, לאחר הנחות ומבצעים כלשהם. כל שקל אחד שווה לנקודה אחת.

מובהר כי החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי צבירת הנקודות, שיטת צבירת הנקודות בכפוף למתן הודעה מתאימה לפי הוראת סעיף 22 להלן.

3.4  על אף האמור, רכישות שהתשלום בעדן נעשה באמצעות מימוש נקודות זכות או רכישות ששולמו באמצעות שוברי זיכוי מסוג כלשהו אינן מזכות בנקודות זכות בגין אותה רכישה.

3.5 מימוש נקודות הזכות יתאפשר אך ורק עבור רכישת מוצרי החברה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. המימוש מותנה בקיומה של יתרת נקודות זכות מינימלית של 1000 נקודות. אין כפל מבצעים, דהיינו לא ניתן לממש נקודות זכות עבור מוצרים המוצעים במבצע, בהנחה או שהוחל עליהם קופון המקנה הנחה.

3.6  נקודות הזכות אינן ניתנות בשום מקרה להמרה בכסף או בשווה כסף. נקודות הזכות הן אישיות ובלתי ניתנות להעברה, להחלפה, לאיחוד או לכל שינוי אחר.

3.7  ביטול עסקה, החלפות והחזרות יבוצעו בהתאם לתקנון החברה ולמדיניות הביטולים העדכנית המפורסמת באתר החברה. על אף האמור, החזרת התמורה עקב ביטול עסקה שבוצעה באמצעות נקודות זכות תהיה גם כן בנקודות זכות, ובשום מקרה לא יינתן החזר כספי בגין רכישות כאמור.

3.8במקרה של החזרת מוצרים שבגינן מומשו נקודות, גם המוצרים שנרכשו ע"י מימוש הנקודות יילקחו בחשבון בבקשת החזר המוצרים מהרכישה הראשונה, בגינה זכה הלקוח בנקודות.

3.9  נקודות הזכות תהיינה בתוקף למשך שנה אחת (12 חודשים) ממועד הרכישה האחרונה. חלפה שנה ממועד הרכישה האחרונה, יתאפס חשבון הנקודות כך שכל הנקודות שהיו בחשבון הנקודות של חבר המועדון עד לאותו מועד תימחקנה.


3.10  עם פקיעת תוקף החברות במועדון או ביטול החברות במועדון לפי הוראות תקנון זה, בין אם על פי החלטת החברה ובין אם בעקבות בקשת חבר המועדון, חשבון הנקודות יבוטל וכל הנקודות שנצברו עד אותו מועד תימחקנה ולא תהיה עוד לחבר המועדון אפשרות לממשן לאחר מועד זה.

  1. הטבות נוספות

בהשלמת משימות לטובת קבלת ההטבות, תינתן תקופת צינון של 14-50 ימים (משתנה ממשימה למשימה) עד לקבלת הנקודות מהשלמת אותה משימה. תכונה זו נועדה להגן על החנות מפני שימוש לרעה.

 4.1 נוסף על הנקודות הנצברות כאמור בחשבון הנקודות של חבר המועדון, יהיה זכאי החבר גם להטבות המפורטות להלן. 

4.2  הטבת הצטרפות למועדון.

עם הצטרפותו למועדון, יקבל חבר המועדון 400 נקודות זכות במתנה שיופקדו לחשבון הנקודות שלו.

4.3  הטבת יום-הולדת.

4.3  חברי המועדון יקבלו במועד בו חל יום הולדתם (בהתאם למועד שנמסר לחברה) מתנת יום הולדת בגובה 1,600 נקודות זכות לחשבון הנקודות. על אף האמור, חברי מועדון חדשים אשר הצטרפו למועדון בחודש הקלנדרי בו חל יום הולדתם ומילאו את פרטי יום ההולדת, יקבלו את ההטבה בחודש העוקב באותם תנאים.

4.4  הטבת חבר מביא חבר.

חבר א' הינו הלקוח הרשום למועדון. חבר ב' הינו הלקוח הפוטנציאלי שחבר א' רשאי לשלוח לו לינק לרכישה ראשונה בחנות. שני הצדדים יקבלו את ההטבות במידה וחבר ב' רוכש בפעם הראשונה בפנדה, בקנייה מעל 500 ש"ח. במידה וחבר ב' יחזיר את המוצרים במסגרת מדיניות ההחזרות, יזוכו הנקודות שזכה בהן חבר א' תחת המשימה של חבר מביא חבר ולא ניתן יהיה להשתמש בהן. כל חבר במועדון רשאי לשלוח את הלינק הייחודי שלו לעד 5 חברים.

 

4.5  החברה תהיה רשאית לשנות או לבטל בכל עת את ההטבות לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראת סעיף 22 להלן.

  1. שונות

5.1  החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת כל תנאי מתנאי תקנון זה, כולן או חלקן, או להפסיק את פעילות המועדון, באופן מלא או חלקי, לתקופה קצובה או לצמיתות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להודעה על פרטי השינוי או על מועד הפסקת פעילות המועדון

5.2  בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של החברה בקשר עם המועדון באמצעי מדיה כלשהו, הוראות תקנון זה תגברנה לכל דבר ועניין.

5.3  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לכל המינים. עובדי החברה אינם רשאים להצטרף למועדון.